Feladva 2021.02.06. at 00:00 Kategória: lajoie

Vincellér Vendégház

A 4-5 fő fo­ga­dá­sá­ra al­kal­mas kom­for­tos üdü­lő­ház a Séd-pa­tak völ­gyé­ben, a tör­té­nel­mi ha­gyo­má­nyok­ban gaz­dag Ki­rály­szent­ist­vá­non, né­hány hek­tá­ros csa­lá­di bir­to­kon, csen­des kör­nye­zet­ben nyújt ott­hont a ki­kap­cso­lód­ni vá­gyók­nak. A há­rom nap­ra­for­gó véd­je­gyes, boros porta minősítésű ven­dég­ház ké­nyel­mét két szo­ba, egy tel­je­sen fel­sze­relt kony­ha, für­dő­szo­ba, vé­cé, egy na­po­zó és egy fe­dett te­rasz szol­gál­ja. A ház fű­té­se gáz­fű­tés. Ud­va­runk­ban le­he­tő­ség nyí­lik bog­rá­csoz­ni, gril­lez­ni, is­mer­ked­ni a há­zi­ál­la­tok­kal, bo­roz­gat­ni a ven­dég­ház kö­ze­lé­ben ta­lál­ha­tó pin­cénk­ben és sző­lő­lu­ga­sunk­ban.

Cim: 8195 Királyszentistván Malomvögy völgy 4. n.a.
Telefon: 06/30/4141505, 06/30/4074666, 06/88/434151
E-mail: redlagnes@freemail.hu
Weboldal: http://www.vincellervendeghaz.hu
Árak: n.a.

A térképen